ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τήν Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο ἐπί τῆς ὁδοῦ Κολοκοτρώνη 8 τό ἕβδομο μάθημα τοῦ Σεμιναρίου Ἱστορίας. Τὸ θέμα τῆς διάλεξης ἦταν «Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, 1913-1923».
Ὁ ὁμιλητὴς Δρ. Βασίλειος Θ. Μεϊχανετσίδης, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Μελέτης Γενοκτονιῶν, παρουσίασε τὸ γενικὸ πλαίσιο τοῦ θέματος, θέτοντας ὁρισμένα θεμελιώδη γενοκτονολογικὰ ἐρωτήματα, ζητήματα καὶ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς γενοκτονικῆς περίπτωσης. Κατόπιν ἀνέλυσε ἐπιγραμματικὰ (α΄) τὰ διάφορα κίνητρα τῆς γενοκτονίας (κίνητρα τοῦ θύτη), (β΄) τὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο ποὺ περιέβαλε τὴ γενοκτονία (ἰσλαμικὸς φανατισμὸς καὶ πανισλαμισμὸς καὶ τουρκικὸς ἐθνικισμὸς καὶ σωβινισμός), (γ΄) τὴ γενοκτονικὴ πρόθεση καὶ ἀπόφαση τοῦ θύτη γιὰ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ γενικότερα τῶν αὐτοχθόνων Χριστιανῶν (Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων/Ἀραμαίων), (δ΄) τὴν ἐξέλιξη τῆς γενοκτονικῆς διαδικασίας-περιοδοποίηση, καθὼς καὶ (ε΄) τὴν ἐφαρμοσθεῖσα κατὰ φάσεις γενοκτονικὴ μεθοδολογία (μέθοδοι ἐξόντωσης).
Κατόπιν ὁ ὁμιλητὴς παρουσίασε στοιχεῖα γενοκτονολογικῆς συγκριτικῆς μεταξὺ τριῶν ἐμβληματικῶν γενοκτονικῶν περιπτώσεων (τῆς ἑλληνικῆς, τῆς ἀρμενικῆς καὶ τῆς ἑβραϊκῆς), ἐξηγώντας τὶς ἐπιμέρους «περιοχικὲς καὶ μεθοδολογικὲς διαφοροποιήσεις» καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς ἑλληνικῆς γενοκτονικῆς περίπτωσης, ἀλλὰ καὶ ὁριοθετώντας καὶ ἀποτιμώντας ἀπὸ γενοκτονολογικῆς ἀπόψεως τὴν ἑλληνικὴ γενοκτονικὴ περίπτωση (συσσωρευτικὴ γενοκτονία, ἐπεισοδικὰ ἐξελισσόμενη, μὲ ἐναλλασσόμενο περιοχικὸ ἐπίκεντρο, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπικρατοῦσες κατὰ καιροὺς πολιτικὲς συνθῆκες, προτεραιότητες τῶν θυτῶν καὶ δυνατότητες ἐκτέλεσης/διάπραξης τοῦ γενοκτονικοῦ ἐγκλήματος).
Ἐν κατακλείδι ὁ ὁμιλητὴς ἀναφέρθηκε στὴ σημασία ἀναγνώρισης καὶ μνήμης τοῦ Γεγονότος, ἰδιαιτέρως ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες ἔντονου ἱστορικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ, ἀρνητισμοῦ καὶ συνεχιζόμενης καὶ αὐξανόμενης ἀφηγηματικῆς βίας ἐκ μέρους τῆς γείτονος Τουρκίας (κράτος-θύτης, ὑπότροπος), ἀνεδαφικῶν διεκδικήσεών της σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ ἐμπλοκῆς της σὲ διεθνικές, ἐθνοτικές, θρησκευτικὲς καὶ ἐμφυλίες συγκρούσεις μὲ ἐπίκεντρο τὴ Συρία.
Ἐπίσης, ὁ ὁμιλητὴς διένειμε σχετικὸ μὲ τὴν ἑλληνικὴ γενοκτονία ὑλικό.


Εκτύπωση   Email