Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας Παύλου

Ποιμαντορική Εγκύκλιος

Παύλος

Ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης
της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας.

Προς
άπαντα τα πνευματικά αυτού τέκνα.

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
Κοινή εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα υπήρχεν η διαπίστωσις περί της αγιότητος του οσίου πατρός Γεωργίου Καρσλίδη, που ησκήθη και εκοιμήθη οσίως εις την Ιεράν Μονήν Αναλήψεως.

Ως ποιμενάρχης της μαρτυρικής μητροπόλεως Δράμας, ενστερνισθείς το φρόνημα των χριστιανών και πιστεύσας ακραδάντως εις την αγιότητα του Γέροντος, προέβην εις την ανακομιδήν των σεπτών αυτού λειψάνων και εις τας απαιτουμένας κανονικάς ενεργείας διά την αναγραφήν του ονόματος του οσίου πατρός εις το αγιολόγιον της κατά ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατόπιν ενθέρμου εισηγήσεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τας συνεδρίας του μηνός Μαρτίου συγκατερίθμησεν και τον όσιον πατέρα ημών Γεώργιον εις το αγιολόγιον, ορίσασα όπως η μνήμη αυτού να άγεται την 4ην Νοεμβρίου ημέραν της οσίας αυτού κοιμήσεως.
Κατά δε τον προσεχή Νοέμβριον (του 2008), η Ιερά Μητρόπολις θα διοργανώσει λαμπράς εορτάς επί τη αγιοκατατάξει του οσίου πατρός ημών Γεωργίου, των οποίων προεξάρχων θα είναι ο προσκυνητός ημών Δεσπότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
Τούτο το μέγα και ιστορικής σημασίας γεγονός διά την καθ’ ημάς Ιεράν Μητρόπολιν, εν χαρά γνωρίζω ημίν τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, ευχόμενος όπως αι προς Κύριον πρεσβείαι του οσίου πατρός να σκέπουν άπαντας τους τιμώντας Αυτόν.

Μετά πατρικών ευχών και ευλογιών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο Σ

20/05/2008

http://www.imdramas.gr


Εκτύπωση   Email